HomeAlgemene voorwaarden voor gebruik van ruimte(n), goed(eren) en/of faciliteit(en)

Algemene voorwaarden voor gebruik van ruimte(n), goed(eren) en/of faciliteit(en)

 1. DEFINITIES

1.1       Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2      Gebruiker: de persoon of organisatie die een of meerdere Faciliteit(en) in gebruik verkrijgt van de FDDK.

1.3      FDDK:  Fundashon  Desaroyo  Deportivo  Korsou

(FDDK).

1.4      Faciliteit: ruimte,  (gedeelte  van  een)  zwembad en/of goed(eren), al dan niet deel uitmakend van een gebouw of complex, welke door FDDK aan Gebruiker in gebruik wordt gegeven voor bepaalde duur.

1.5      Overeenkomst:  de  tussen  FDDK  en  Gebruiker

gesloten   overeenkomst  voor   gebruik   van   de Faciliteit(en).

1.6   Gebruiksperiode:  de  in  de  Overeenkomst vermelde periode, gedurende welke de FDDK aan Gebruiker (een) Faciliteit(en) in gebruik geeft.

1.7      Prijs: de door FDDK van Gebruiker te ontvangen prijs voor de gebruikte Faciliteit(en).

1.8      Annulering:  beëindiging  van  de  Overeenkomst vóór  feitelijke  ingebruikname van  de faciliteit(en). Onder annulering wordt ook verstaan het aanbrengen van wijzigingen in  de (gereserveerde) Gebruiksperiode, in  welk  geval de overeenkomst voor de voormalige Gebruiksperiode wordt beëindigd en voor de nieuwe Gebruiksperiode een (nieuwe) Overeenkomst wordt aangegaan.

1.9      Reserveringsemail: de door Gebruiker aan FDDK te zenden email, met daarin een of meer Faciliteiten (tegen betaling) te mogen gebruiken.

1.10    Bevestigingsemail: de door FDDK aan Gebruiker te zenden email waarin is opgenomen welke Faciliteiten op welke datum/data aan Gebruiker tegen welke prijs in gebruik worden gegeven.

1.11    Sportcomplex:     de     gebouwen,     zwembaden, velden en toebehoren waar de Faciliteit deel van uitmaakt.

1.12    Derden: degenen die  zich  door  en/of vanwege Gebruiker in de Faciliteit bevinden, waaronder uitdrukkelijk begrepen bezoekers en/of toeschouwers.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1      Met het versturen van de Bevestigingsmail door FDDK, in antwoord op de Reserveringsemail verstuurd

door de Gebruiker komt tussen FDDK en Gebruiker een Overeenkomst tot stand voor het gebruik van de in de Bevestigingsmail vermelde Faciliteit(en). Gebruiker en FDDK kunnen  ook  anderszins  een  Overeenkomst sluiten.

2.2  Op alle Overeenkomsten alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Algemene Voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en  voor  zover  zij  schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3      Gebruiker   verklaart   door   het   aangaan   van

Overeenkomst  op  de  hoogte  te  zijn  van  de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en hiermee in te stemmen.

 1. GEBRUIK

3.1    Gebruiker aanvaardt de in gebruik gegeven Faciliteit(en) van FDDK in de staat waarin deze zich bevindt/bevinden op de datum van het sluiten van de Overeenkomst.

3.2      Gebruiker mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan de Faciliteit deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Gebruiker zal er voor zorg dragen dat Derden dit evenmin doen.

3.3      Gebruiker is verantwoordelijk voor en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder vergunningen in verband met de uitoefening van het beroep of bedrijf, waarvoor de Faciliteit wordt gebruikt. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Gebruiker.

 1. PRIJS

4.1      De  Prijs  is  verschuldigd  in  Antilliaanse  Gulden (ANG) en is inclusief OB, in zoverre een OB verplichting geldt.

4.2      In  de  overeengekomen Prijs  zijn,  tenzij  anders

schriftelijk overeengekomen, de door FDDK normaal geachte kosten van water en verlichting begrepen.

4.3 Bij de Prijs zijn inbegrepen normale schoonmaakkosten van de gebruikte Faciliteit. In geval van buitensporige vervuiling van de gebruikte  Faciliteit,  dan  wel  in  geval  van  een hoog bezoekersaantal (Derden), zullen extra schoonmaakkosten aan Gebruiker in rekening worden gebracht.

4.5      Een volledige lijst met Prijzen voor de Faciliteiten

(de Prijslijst) is in te zien ten kantore van FDDK, Rio Canarioweg 59, Curacao.

4.6      Prijzen   genoemd   in   de   Prijslijst   of   in   de

Bevestigingsemail zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 1. BETALING

5.1    In geval de Overeenkomst ziet op meermalig (wekelijks of dagelijks) gebruik van een Faciliteit in één kalendermaand, dan dient de Gebruiker de Prijs voor alle gebruiksuren per kalendermaand ineens en bij vooruitbetaling te voldoen. De Prijs voor alle gebruiksuren in een kalendermaand dient betaald te zijn uiterlijk vijf werkdagen vóór de eerste dag van de kalendermaand waarin de Faciliteit in gebruik gegeven wordt.

5.2    In geval de Overeenkomst ziet op meermalig (wekelijks of dagelijks) gebruik van een Faciliteit in meerdere kalendermaanden, dan dient de Gebruiker steeds uiterlijk vijf werkdagen vóór de eerste  dag  van  iedere  kalendermaand de  Prijs voor alle gebruiksuren in de betreffende kalendermaand te betalen.

5.3      In   geval  de  Overeenkomst  ziet  op  eenmalig

gebruik van een Faciliteit, dient de volledige Prijs betaald te  zijn  uiterlijk vijf werkdagen voor de dag dat de Faciliteit in gebruik gegeven wordt.

5.4      Indien de Gebruiker niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting zoals hiervoor in artikel 5.1,

5.2 en 5.3 omschreven, dan heeft FDDK – zonder voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn jegens de Gebruiker – het recht de Overeenkomst te ontbinden, waarmee de door Gebruiker gemaakte reservering automatisch vervalt, ook voor zover deze reservering betrekking heeft op toekomstige kalendermaanden.

5.5      De  verschuldigde  Prijs  zal  zonder  opschorting,

korting, aftrek of verrekening aan FDDK worden betaald.

5.6      Over  alle  te  late  betalingen  is  Gebruiker  aan

FDDK  een  contractuele  rente  verschuldigd  van

1,5%  per  maand  of  gedeelte  daarvan.  Indien FDDK incassomaatregelen (gerechtelijk en/of buitengerechtelijk) moet  treffen  om  betalingen te innen is de Gebruiker additioneel 15% incassokosten over het onbetaald gelaten bedrag verschuldigd.

 1. ANNULERING

6.1      In geval van Annulering door Gebruiker dient de Gebruiker dit schriftelijk aan FDDK te bevestigen en is FDDK gerechtigd, zonder verdere ingebrekestelling, Gebruiker een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages:

 1. Indien Gebruiker annuleert tot twee maanden voor aanvang van de Gebruiksperiode, dan is Gebruiker 10 procent van de Prijs aan FDDK verschuldigd;
 2. Indien Gebruiker annuleert tussen twee maanden en vier weken voor aanvang van de Gebruiksperiode, dan is Gebruiker 30 procent van de Prijs aan FDDK verschuldigd;

iii. Indien Gebruiker annuleert tussen vier weken en een week voor aanvang van de Gebruiksperiode, dan is Gebruiker 50 procent van de Prijs aan FDDK verschuldigd;

 1. iv. Indien Gebruiker annuleert vanaf een  week voor aanvang van de Gebruiksperiode, dan is Gebruiker 100 procent van de Prijs aan FDDK verschuldigd;

een en ander onverminderd het recht van FDDK op vergoeding van de op het tijdstip van Annulering reeds gemaakte bijzondere voorbereidingskosten, respectievelijk overige kosten ten behoeve van de Overeenkomst.

 1. ONTBINDING DOOR FDDK

7.1    FDDK heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds op te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, indien sprake is van:

 1. het niet nakomen van de verplichtingen door

Gebruiker   zoals   afgesproken   in   een   tussen partijen geldende Overeenkomst, in de Bevestigingsemail, in de door FDDK aan de Gebruiker toegezonden factuur, of in deze Algemene Voorwaarden;

 1. wangebruik door Gebruiker van de Faciliteit;

iii.  expliciet  gebleken  ondeskundigheid  bij  de

beroepsuitoefening van de door Gebruiker aangeboden activiteit(en);

 1. iv. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van (juiste) informatie door Gebruiker aan FDDK;
 2. v. verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast op het terrein van het Sportcomplex door Gebruiker of Derden;
 3. v Gebruiker diens rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; vii. Gebruiker   in   surseance   van   betaling   of faillissement verkeert.
 1. TECHNISCHE INSTALLATIES

8.1.     Uitsluitend    personeel    van    FDDK    en    –    na

voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van FDDK – personeel van Gebruiker, is gerechtigd tot bediening van de technische installaties.

8.2   FDDK  is  niet  aansprakelijk  voor  schade voortvloeiend uit technische storingen, tenzij sprake is  van  bewezen nalatigheid door  FDDK. Gebruiker       is       niet       gerechtigd,       zonder voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van FDDK, andere dan de in de Faciliteit aanwezige technische apparatuur te gebruiken en/of eigen technische installaties mee te nemen.

 1. ONDERHOUD SPORTCOMPLEX

9.1      Indien FDDK het nodig oordeelt aan de Faciliteit of aan belendingen onderhoud, herstel, vernieuwing of andere werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten, of indien deze nodig zijn in verband met eisen of maatregelen van de overheid of openbare nutsbedrijven, zal de Gebruiker de personen nodig voor het verrichten van die werkzaamheden en maatregelen, in de Faciliteit toelaten en die werkzaamheden  en  maatregelen  en  het eventuele ongerief gedogen, zonder daarvoor enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst te kunnen vorderen. FDDK zal omtrent het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden Gebruiker  tijdig  op  de  hoogte stellen.

 1. VOORSCHRIFTEN VAN ORDE

10.1    Gebruiker  is  te  allen  tijde  verantwoordelijk en aansprakelijk voor gedragingen of omissies van Derden.

10.2  Gebruiker zorgt dat hij en/of Derden de/het ongestoord(e) exploitatie/gebruik van  de Faciliteit of de overige delen van het Sportcomplex door anderen, niet belemmert.

10.3    Gebruiker dient na ieder gebruik van de Faciliteit, deze schoon en netjes achter te laten, in de staat waarin de Faciliteit aan hem ter beschikking is gesteld bij aanvang van de Gebruiksperiode.

10.4    Al hetgeen na oplevering en / of ontruiming van de Faciliteit beschadigd of vermist zal blijken te zijn door welke oorzaak dan ook, zal FDDK voor rekening   van   Gebruiker   herstellen   dan   wel vervangen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn.

10.5  Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van FDDK op enigerlei wijze verandering of toevoeging aan of op de Faciliteit aan te brengen of te hebben, waaronder doch niet beperkt tot naamsaanduidingen, reclames, borden, aankondigingen, publicaties, opstallen, getimmerten, uitstallingen, emballage, goederen, verlichting, zonwering en dergelijke.

10.6    Onder  veranderingen  en  toevoegingen  wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels, vloeren, wanden en velden.

10.7    Alle zaken waarvan Gebruiker kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de Faciliteit achter te laten bij  het  verlaten van  de  Faciliteit, kunnen door FDDK – naar FDDKs inzicht – zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van Gebruiker worden verwijderd en/of toegeëigend.

10.8 Gebruiker       zal       brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en  nooddeuren  in  de  Faciliteit  te allen tijde (doen) vrijhouden.

10.9    De door FDDK aangewezen personen, waaronder

doch niet beperkt tot veiligheids- en schoonmaakpersoneel, hebben te allen tijde toegang tot de Faciliteit.

10.10 Gebruiker   is   zelf   verantwoordelijk   voor   het inzetten van gekwalificeerde toezichthouders en/of personen in het bezit van een geldig EHBO diploma. FDDK kan desgewenst verzoeken documentatie te overleggen waaruit blijkt dat er sprake is van een gekwalificeerd toezichthouderschap.

10.11 In  alle  ruimten  in  het  Sportcomplex  geldt  een

rookverbod.

10.12 Gebruiker is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FDDK een (gratis) publiek evenement te organiseren.

10.13 Gebruiker is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FDDK toegang van bezoekers tot de aan Gebruiker in gebruik gegeven Faciliteit, afhankelijk te stellen van betaling van een toegangsprijs.

10.14 Gebruiker    mag    niet    meer    toegangskaarten

uitgeven dan wel personen toelaten dan het maximale aantal personen zoals voor de betreffende Faciliteit is vastgesteld door FDDK.

10.15 Algemene ruimten zoals door FDK te definiëren

mag Gebruiker uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van FDDK in gebruik nemen of doen gebruiken voor commercieel gebruik.

10.16 Gebruiker is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  FDDK,  eigen  eet- en/of drinkwaren te verstrekken, te verkopen of te gebruiken, anders dan water.

10.17 In    iedere    vorm    van    publiciteit    rond    een bijeenkomst of evenement dient Gebruiker duidelijk te laten blijken dat de bijeenkomst waarvoor Gebruiker de Faciliteit gebruikt, is georganiseerd door Gebruiker. FDDK mag daarbij slechts na schriftelijke toestemming worden vermeld.

10.18 Eventuele    klachten    of    opmerkingen    dient Gebruiker te allen tijde schriftelijk aan FDDK te melden,

tenzij het een spoedeisende kwestie betreft. In dat geval kan Gebruiker een mondelinge klacht indienen

gevolgd door een latere schriftelijke bevestiging.

10.19 Gebruiker dient zich op de hoogte te stellen van het huishoudelijk reglement van FDDK, zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen en er op toe te zien dat Derden zich houden aan dit huishoudelijk reglement.

 1. SCHADE

11.1  Gebruiker neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de Faciliteit zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, of enig andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Gebruiker moet FDDK terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een andere schadeveroorzakende omstandigheid voordoet of dreigt voor te doen.

11.2   Indien Gebruiker hiertoe de toegang heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aanzien van de overige onderdelen van het Sportcomplex.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1    Gebruiker is aansprakelijk jegens FDDK voor alle schade aan zaken en/of personen die voor FDDK, haar personeel, afnemers of leveranciers , mocht ontstaan uit of ten gevolge van handelingen van Gebruiker of Derden.

12.2    Gebruiker vrijwaart FDDK tegen boetes opgelegd en/of schade geleden door Gebruiker, Derden of andere personen of entiteiten, die op enigerlei wijze verband houdende met het Sportcomplex.

12.3    Behoudens  een  gebrek  aan  de  Faciliteit  een gevolg is van een toerekenbare ernstige tekortkoming van FDDK, of FDDK zulk een gebrek bij het aangaan van de Overeenkomst kende of behoorde te kennen en Gebruiker daaromtrent niet geïnformeerd heeft, is FDDK nimmer aansprakelijk jegens Gebruiker of een Derde voor schade veroorzaakt door enig gebrek aan een Faciliteit.

12.4    Met inachtneming van het voorgaande lid van dit artikel   is   iedere   aansprakelijkheid  van   FDDK jegens Gebruiker of Derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van Overeenkomst, steeds beperkt tot het bedrag waarop de (aansprakelijkheids)verzekering  van FDDK in het desbetreffende geval  aanspraak  geeft.  FDDK  is nimmer   aansprakelijk   voor   enige   vorm   van gevolg- of immateriële schade.

12.5    In   geen   geval   is   FDDK   verantwoordelijk   of

aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van kleding en/of andere goederen van Gebruiker of Derden.

 1. OVERIGE

13.1   Indien   Gebruiker   een   natuurlijk   persoon   is, verstrekt Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst, toestemming aan FDDK om de persoonsgegevens van Gebruiker in een bestand op te nemen, deze te verwerken en deze (alleen voor opslagdoeleinden) uit te voeren naar landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden.

13.2    Indien  een  deel  van  de  Overeenkomst  of  van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverlet. In  plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan hetgeen  partijen  overeengekomen zouden  zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

13.3    FDDK behoudt zich het recht voor om wijzigingen

aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. De  gewijzigde  voorwaarden  worden  geacht  te zijn aanvaard indien de Gebruiker niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of hem anderszins kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

13.4    FDDK kan in het voordeel van Gebruiker afwijken van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Dergelijke afwijking(en) zal in geen geval de geldigheid of toepasselijkheid van (de overige bepalingen van) deze Algemene Voorwaarden aantasten.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1    De rechtsverhouding tussen FDDK en Gebruiker wordt bij uitsluiting van ieder ander recht beheerst door het recht van het Land Curaçao.

14.2    Geschillen zullen slechts worden voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, tenzij FDDK om haar moverende redenen een ander forum wenst aan te spreken.